Zanieczyszczenia powietrza – co powinniśmy wiedzieć?

Zanieczyszczenie powietrza można zdefiniować jako zmianę jakości powietrza, którą można scharakteryzować poprzez pomiary zanieczyszczeń chemicznych, biologicznych lub fizycznych w powietrzu. Dlatego zanieczyszczenie powietrza oznacza niepożądaną obecność zanieczyszczeń lub nienormalny wzrost udziału niektórych składników atmosfery. Można je podzielić na 2 części: widoczne i niewidoczne zanieczyszczenie powietrza.

Lokalne – dotyczy to jakości otaczającego powietrza w promieniu kilku kilometrów

Regionalne – zanieczyszczenia takie jak kwaśne deszcze, reakcje fotochemiczne i degradacja jakości wody w odległości od kilku kilometrów do tysiąca kilometrów

Światowy – zubożenie warstwy ozonowej i globalne ocieplenie spowodowane emisją gazów cieplarnianych, głównie dwutlenku węgla (CO2)

Przyczyny zanieczyszczenia powietrza

Zanieczyszczenie powietrza jest spowodowane obecnością w atmosferze substancji toksycznych, powstających głównie w wyniku działalności człowieka, chociaż czasem może być wynikiem zjawisk naturalnych, takich jak erupcje wulkanów, burze piaskowe i pożary, a także obniżające jakość powietrza w Polsce aplikacja może pomóc w tych pomiarach.

Antropogeniczne źródła zanieczyszczenia powietrza to:

  • Spalanie paliw kopalnych, takich jak węgiel i ropa na potrzeby energii elektrycznej i transportu drogowego, powodujące zanieczyszczenia powietrza, takie jak azot i dwutlenek siarki

  • Emisje z przemysłu i fabryk, uwalniające do powietrza dużą ilość tlenku węgla, węglowodorów, chemikaliów i związków organicznych

  • Działalność rolnicza ze względu na stosowanie pestycydów, insektycydów i nawozów, które emitują szkodliwe chemikalia

  • Produkcja odpadów, głównie z powodu wytwarzania metanu na wysypiskach śmieci

Jeśli chodzi o smog po prostu odnosi się do mieszanki płynnych i stałych cząstek mgły i dymu. Smog jest zwykle postrzegany jako żółtawa lub czarnawa mgła, która zawiesza się w atmosferze lub tworzy sufit w powietrzu. Dzieje się tak, gdy opary, emisje i cząstki stałe – tlenki azotu i siarki oraz lotne związki organiczne – reagują w obecności światła słonecznego, tworząc ozon w warstwie przyziemnej.

Spalarnie odpadów, spalanie węgla oraz emisje z pojazdów i przemysłu są głównymi gazami, które tworzą smog, gdy działają na nie promieniowanie ultrafioletowe Słońca wraz z cząstkami stałymi i lotnymi związkami organicznymi. Gęste obszary miejskie bardziej cierpią z powodu smogu z powodu ogromnej liczby ruchu, przemysłu i spalania różnych rodzajów paliwa. Smog ma poważne negatywne skutki dla ludzi, roślin i zwierząt.

Przyczyny smogu

hełm do piaskowaniaZanieczyszczenia wytwarzające smog z wielu źródeł, takich jak fabryki, produkty konsumpcyjne lub pojazdy, są typowymi czynnikami sprawczymi smogu. W większości obszarów miejskich ponad 50% smogu powstaje w wyniku emisji z pojazdów. Występowanie smogu związane jest głównie z zależnością między wzorami pogodowymi i ruchem pojazdów silnikowych, emisjami przemysłowymi i innymi produktami konsumpcyjnymi.

Smog jest dwojakiego rodzaju: smog fotochemiczny – zwykle powstający na obszarach miejskich i powstaje z podwyższonych poziomów oparów węglowodorów i tlenków azotu w obecności światła słonecznego oraz smog siarki – powstający, gdy w atmosferze występuje wyższy poziom tlenków siarki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *