Kredyt mieszkaniowy – co, gdzie i jak?

Niewiele osób stać na zakup mieszkania lub domu za odłożoną lub sprezentowaną przez rodzinę gotówkę. Dlatego kredyt hipoteczny jest produktem który w Polsce cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem.

Kredyt mieszkaniowy może zostać udzielony na:
-kupno mieszkania lub domu na rynku pierwotnym,
-kupno mieszkania, domu lub działki na rynku wtórnym,
-budowę albo rozbudowę domu jednorodzinnego
-spłatę kredytu mieszkaniowego udzielonego przez inny bank.

Wysokość kredytu nie może być wyższa niż 90% wszystkich kosztów inwestycji. O kredyt mieszkaniowy może starać się maksymalnie czterech wnioskodawców. W sytuacji, gdy osoba ubiegająca się o kredyt pozostaje we wspólności majątkowej małżeńskiej, wówczas kredyt może zostać udzielony tylko po wyrażeniu zgody pisemnej przez współmałżonka.

W celu zawarcia umowy kredytu należy złożyć w banku odpowiedni wniosek wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami. Przystąpienie do umowy kredytu wymaga sprawdzenia tożsamości osoby ubiegającej się o kredyt. W tym celu należy okazać przedstawicielowi banku dokument tożsamości w postaci dowodu osobistego lub paszportu.

Kredyt może być udzielony po spełnieniu określonych warunków:
– posiadanie zdolności kredytowej,
– ustanowienie prawnego zabezpieczenia,
– złożenie wniosku i dokumentów, które są wymagane przez bank.

Kredyt zaciągany jest w walucie w której wnioskodawca otrzymuje wynagrodzenie.

Bank ustala maksymalną wysokość kredytu mieszkaniowego. Kwota ta jest uzależniona od zdolności kredytowej osoby ubiegającej się o kredyt oraz od wartości ustalonego zabezpieczenia, jednak nie może przekroczyć 1000.000,00 zł. Kredyt może zostać przyznany na okres od 12 do 240 miesięcy.

Z tytułu udzielonego kredytu, bank nalicza i pobiera odsetki, prowizje i opłaty określone w tabeli dostępnej w placówce banku. Odsetki od udzielonego kredytu naliczane są od dnia przyznania kredytu. Muszą być one spłacane zgodnie z harmonogramem ustalonym w umowie kredytu.

Kredyt może być spłacany w dogodnej metodzie wybranej przez kredytobiorcę, która wcześniej została ustalona w umowie kredytu min.:
– metoda równych rat oznacza, że wszystkie raty kredytu występującą w takiej samej kwocie (są równe), a odsetki naliczane są od aktualnego zadłużenia,
– metoda malejących rat – kwota kredytu rozkładana jest na równe raty, a odsetki naliczane są od aktualnego zadłużenia.

Za dzień spłaty raty, uznaje się dzień zaksięgowania kwoty raty przez bank. Spłata wszystkich należności wynikających z umowy kredytu powoduje wygaśnięcie kredytu.

Podstawowym zabezpieczeniem spłaty kredytu jest hipoteka na kredytowanej nieruchomości, cesja praw z tytułu polisy ubezpieczenia majątkowego nieruchomości, ubezpieczenie spłaty kredytu oraz weksel in blanco z deklaracją wekslową. Na wszystkich umowach dot. rozporządzania majątkiem wspólnym wymagane jest złożenie podpisu przez współmałżonka.

Polecamy:
Skup złomu Szczecin — gdzie można sprzedać złom i metale kolorowe w dobrej cenie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *