Ewidencja BDO – kto musi prowadzić, a kto nie?

 

Ewidencja BDO to obecnie nieodłączny element działalności każdej firmy, która wytwarza różnego rodzaju odpady. Jednak prowadzenie prawidłowej ewidencji BDO może być trudne i czasochłonne, a jej zaniedbanie grozi sankcjami finansowymi. Istnieją jednak wyjątki, które zwalniają z tego obowiązku.

Kto nie musi wpisywać się do rejestru BDO?

Całkowite zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów dotyczą:

  • osób fizycznych i jednostek organizacyjnych niebędących przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na potrzeby własne

  • podmiotów organizujących nieprofesjonalne zbieranie odpadów

Co ważne, podmioty zwolnione całkowicie z ewidencji odpadów nie podlegają wpisowi do rejestru BDO. Z kolei wytwórcy odpadów objęci częściowymi zwolnieniami z prowadzenia ewidencji odpadów (objęci ewidencją uproszczoną) są obowiązani uzyskać wpis do rejestru.

Zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy o odpadach wpisu do rejestru nie potrzebują także:

  • osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na potrzeby własne,

  • podmioty władające powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe, wykorzystywane w rolnictwie do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu; do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz; do rekultywacji terenów oraz przy dostosowaniu gruntów do określonych potrzeb wynikających z planów gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

  • podmioty, które prowadzą nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów opakowaniowych i odpadów w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, takich jak np. leki i opakowania po nich,

  • transportujący wytworzone przez siebie odpady.

Kolejne zwolnienia dotyczą rodzajów odpadów określonych w rozporządzeniu.

A co z odpadami z biur i niewielkich przedsiębiorstw?

Biura oraz niewielkie przedsiębiorstwa, które wytwarzają odpady o charakterze i składzie podobnym do odpadów domowych, nie obejmuje obowiązkowa ewidencja BDO, o ile nie wytwarzają odpadów niebezpiecznych. Jeśli odpady te można traktować jako odpady komunalne, to podmioty prowadzące działalność usługową (np. księgową, doradczą, prawną, fryzjerską, krawiecką, kosmetyczną) nie są zobowiązane do wpisu do rejestru BDO.

Zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny oraz zużyte tonery, które nie zawierają składników niebezpiecznych, również mogą być traktowane jako odpady komunalne. Jednak wytwórcy odpadów niebezpiecznych, którzy nie są gospodarstwami domowymi, nie są objęci zwolnieniem i muszą prowadzić ewidencję odpadów, chyba że rozporządzenie Ministra Środowiska zezwala na zwolnienie z tego obowiązku.

Nadal nie wiesz, czy masz obowiązek rejestracji BDO?

Pomoże Ci ankieta „Sprawdź, czy musisz się zarejestrować w BDO”. To narzędzie umieszczone na stronie internetowej BDO prowadzonej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Celem ankiety jest pomoc w określeniu, czy dany podmiot jest zobowiązany do złożenia wniosku rejestrowego lub aktualizacyjnego do BDO. Ankieta składa się z pytań dotyczących charakteru i ilości odpadów wytwarzanych przez dany podmiot. Uwaga – ostateczny wynik ma charakter informacyjny i nie stanowi wiążącej wykładni prawa! Dlatego w razie dalszych wątpliwości użytkownik może skontaktować się z właściwym Urzędem Marszałkowskim.

Jakie sankcje grożą za działanie niezgodne z przepisami?

Podmiotom zobowiązanym do uzyskania wpisu do rejestru BDO za działanie niezgodne z przepisami grożą różne sankcje, w zależności od rodzaju naruszenia przepisów. Za brak wniosku o wpis do rejestru, zmianę wpisu do rejestru, wykreślenie z rejestru lub złożenie wniosku niezgodnego ze stanem faktycznym oraz za gospodarowanie odpadami niezgodne z informacjami zgłoszonymi do rejestru grozi kara aresztu albo grzywny.

Natomiast za prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu do rejestru, nieumieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością objętą wpisem do rejestru BDO oraz za transport odpadów bez wpisu do rejestru BDO grozi administracyjna kara pieniężna w wysokości od 5 000 zł do 1 000 000 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *