Dotacje z Urzędu Pracy w Szczecinie

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie w roku 2019 będzie kontynuował przyznawanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne, zarejestrowane w PUP. Możliwa do uzyskania kwota dotacji wynosi 600% średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (w roku 2019 kwota dofinansowani będzie więc wynosić ok. 25 – 28 tys. PLN).

Wnioski będzie można składać w terminach ogłaszanych przez Dyrektora PUP Szczecin. Wniosek musi być wypełniony na aktualnym druku. Nie może być on modyfikowany, tj. nie można użyć innego koloru czcionki, zmieniać układu stron, modyfikować grafiki itp.

Dotacje są udzielane na zasadzie konkursu, oznacza to, iż tylko najlepiej ocenione wnioski uzyskają dofinansowanie. Z uwagi na obcięcie funduszy na ten cel w roku 2019 – wszystko wskazuje na to, iż uzyskanie dofinansowanie będzie nieco trudniejsze niż w latach ubiegłych. Biorąc pod uwagę rok 2018, średni odsetek przyznawanych dotacji wahał się granicach 70% (oznacza to, iż na 100 złożonych wniosków, średnio 70 kończyło się przyznaniem dofinansowania). Jest to bardzo dobry wynik biorąc pod uwagę inne Urzędy Pracy. Np. w Urzędzie Pracy m.st. Warszawa średni odsetek przyznanych dotacji zwykle nie przekracza 60% w stosunku do liczby wniosków złożonych.

Składając swój wniosek o dotacje, należy pamiętać, aby wszelkie załączniki wystawione w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. W przypadku dołączenia do wniosku kopii dokumentów – niezbędne jest posiadanie i okazanie oryginałów w dniu złożenia dokumentów.

W przypadku Szczecina, obowiązujący wniosek (który można pobrać ze strony internetowej Urzędu Pracy), jest jednocześnie biznes planem, czyli w ramach wniosku zostały umieszczone typowe dla biznes planu elementy np. charakterystyka rynku, plan marketingowy, uzasadnienie wyboru branży, lokalizacja firmy, plan inwestycyjny, organizacja itp. Prognozowany rachunek zysków i strat został tu nieco rozwinięty w stosunku do tego co wymagane jest w innych Urzędach Pracy, gdyż tabela została rozbita na poszczególne kwartały.

Urząd Pracy w Szczecinie aktualnie nie udziela dotacji na:

– działalność w sektorach rybołówstwa i akwakultury, oraz produkcji, przetwarzania podstawowych produktów rolnych

– nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego w celu prowadzenia działalności zarobkowej w zakresie transportu drogowego.

  • działalność sezonową
  • działalność w zakresie handlu obwoźnego
  • działalność lombardu
  • działalność związana z prowadzeniem punktu kasowego
  • działalność w postaci salonu gier hazardowych
  • działalność w postaci agencji towarzyskiej
  • prowadzenie działalności gospodarczej tożsamej z działalnością gospodarczą współmałżonka lub innego członka rodziny zarejestrowaną, prowadzoną w tym samym miejscu

Dodatkowe punkty przy ocenie wniosku i biznes planu o dotacje można otrzymać, jeżeli jest się osobą bezrobotną powyżej 3 miesięcy (+1-3 punkty), oraz posiada się wykształcenie lub doświadczenie zawodowe zbieżne z profilem planowanej działalności (+1-10 punktów). Za posiadanie lokalu (np. zawarta umowa najmu lub lokal własnościowy), można otrzymać +3 punkty. Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 81.

Ocena merytoryczna jest dokonywana pod warunkiem pozytywnej oceny formalnej złożonych dokumentów. W jej trakcie Urząd Pracy w Szczecinie może przeprowadzić wizytę wstępną w miejscu, w którym ma być prowadzona działalność gospodarcza.

Szczegółowe informacje w zakresie przygotowania wniosku i biznes planu o dotacje z Urzędu Pracy można znaleźć tutaj:  Jak napisać biznes plan do Urzędu Pracy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *